اسنک ها
گروه صنعتی لینا با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته دنیا در خطوط تولید اسنک ذرت مانند: نسل جدید خشک کن ها ، سیستمهای جدید جهت نگهداری و انتقال مواد اولیه از قبیل روغن و ذرت ، خودکفایی در ساخت ماشین آلات مشمول تحریم ،نرم افزارهای اختصاصی و نظارت کامل در واحد کنترل کیفیت تاکنون موفق به ارائه فرآورده های ذرت حجیم شده جدید، سالم و خوشمزه گردیده است.
اسنک های لینا
لینا : لوله ای پنیری
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۰ ۲۳ ۴۰۰ ۵۳ ۳۱٫۵ ۳۱٫۵
۴۵ ۳۷ ۱۲۰ ۶۵ ۲۶٫۵ ۳۳٫۵
۳۶ ۲۸ ۶۰ ۶۳ ۳۱٫۵ ۳۱٫۵
۷۰ ۶۰ ۲۵ ۴۶ ۳۱ ۳۵
۵۱ ۳۷ ۴۸ ۳۱ ۴۳
۴۰ ۳۰ ۶۳ ۳۱ ۳۵
۳۸ ۳۰ ۴۹ ۳۱ ۳۵
۳۴ ۲۴ ۵۷ ۳۱ ۳۵
۳۴ ۲۶ ۵۶ ۳۱ ۴۲
۳۰ ۱۸ ۵۴٫۵ ۳۴٫۵ ۲۹
۴۴ ۳۱ ۴۲
۴۹٫۵ ۳۱ ۳۵
۴۶ ۳۱ ۳۵
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
lina-pipe
لینا : سوپر
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۰ ۲۳ ۴۰۰ ۵۳ ۳۱٫۵ ۳۱٫۵
۴۵ ۳۷ ۱۲۰ ۶۵ ۲۶٫۵ ۳۳٫۵
۳۶ ۲۸ ۶۰ ۶۳ ۳۱٫۵ ۳۱٫۵
۷۰ ۶۰ ۲۵ ۴۶ ۳۱ ۳۵
۵۱ ۳۷ ۴۸ ۳۱ ۴۳
۴۰ ۳۰ ۶۳ ۳۱ ۳۵
۳۸ ۳۰ ۴۹ ۳۱ ۳۵
۳۴ ۲۴ ۵۷ ۳۱ ۳۵
۳۴ ۲۶ ۵۶ ۳۱ ۴۲
۳۰ ۱۸ ۵۴٫۵ ۳۴٫۵ ۲۹
۴۴ ۳۱ ۴۲
۴۹٫۵ ۳۱ ۳۵
۴۶ ۳۱ ۳۵
ویژگی ها
کد کالا
1201001014-1201001015-1201001016-1201001017-1201001018-1201001019-1201002001-1201002006-1201002007-1201002008-1201002009
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
لینا حلقه ای : این حلقه ها هیچ گاه انگشتان شما رو ترک نخواهند کرد
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۵۱ ۳۷ ۱۵۰ ۶۳ ۳۱ ۳۵
۳۰ ۱۹ ۴۹ ۳۱ ۳۵
۳۰ ۱۸ ۵۷ ۳۱ ۳۵
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed on corn base snack with paprika natural color
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, cheese powder, vegetable oil, refined salt, milk powder, paprika natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته%ها
Small, large
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
snakc-halghe
لینا تاپ : طعمی که هیچگاه فراموش نخواهید کرد.
ٍPack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۸ ۳۰ ۱۳۰ ۵۲ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵
۴۵ ۳۷ ۷۰ ۶۶ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵
۳۰ ۱۸ ۶۳ ۳۱ ۳۵
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed on corn base snack
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, cheese powder, vegetable oil, refined salt, natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته%ها
Medium, Family
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
snakc-top
لینا فنری : با این فنرها, شما میتوانید همیشه بالا باشید.
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۲ ۲۴ ۴۰۰ ۵۸ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵
۳۸ ۳۰ ۲۵۰ ۵۲ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵
۴۵ ۳۷ ۱۳۰ ۶۳ ۳۱ ۳۵
۷۰ ۵۶ ۶۵ ۴۸ ۳۱ ۳
۶۰ ۴۴ ۳۰ ۴۴ ۳۳ ۳۵
۳۶ ۲۷ ۴۵ ۳۱ ۳۵
۳۴ ۲۶
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed on corn base snack
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, cheese powder, vegetable oil, refined salt, paprika natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil, made from corn & best raw materials
بسته ها
Small, Medium, Family, Party
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
snakcs-fanari
لینا : استیک
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۲ ۲۴ ۱۳۵ ۵۸ ۲۹٫۵ ۳۲٫۵
۳۸ ۲۷ ۶۲ ۴۵٫۵ ۲۹٫۵ ۳۲٫۵
۴۵ ۳۶ ۳۳ ۶۳ ۳۱ ۲۵
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
lina-sticks-ketchupen
لینا : لوک
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۶ ۲۹ ۱۰۰ ۴۲٫۵ ۳۱٫۵ ۲۳٫۵
۳۲ ۲۵ ۷۰ ۵۹٫۵ ۲۷ ۲۶٫۵
ویژگی ها
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
lina-luck
لینانچی
لینانچی فلفلی : با لینانچی فلفلی همیشه احساس گرما خواهید داشت
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۲ ۲۶ ۴۳٫۵ ۲۶٫۵ ۲۹
۲۴ ۱۸ ۴۲ ۳۲٫۵ ۲۱
۳۰ ۲۴ ۳۳ ۲۲ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed and fried snack on corn base
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, frying oil, cheese powder, vegetable oil, pepper powder, paprika natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته ها
Medium, Large, Can
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۹٫۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۸٫۱۷%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۹٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۴٫۴۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۸۰%۲۰mg)
لینانچی پنیری : پذیرایی محبوب مهمانی ها
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۷۰ ۴۳٫۵ ۲۶٫۵ ۲۹
۸۰ ۴۲ ۳۲٫۵ ۲۱
۲۸ ۲۰ ۳۵ ۳۳ ۲۲ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed and fried snack on corn base
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, frying oil, cheese powder, vegetable oil, pepper powder, paprika natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته ها
Medium, Large, Can
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۹٫۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۸٫۱۷%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۹٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۴٫۴۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۸۰%۲۰mg)
مینی لینا

مینی لینا پنیری : عضو خوشمزه شهر مینی لینا

Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۳۳ ۳۸ ۵۱٫۵ ۳۰٫۵ ۱۹
۱۶ ۲۱ ۲۰
۱۳ ۱۹ ۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed on corn base snack
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, cheese powder, vegetable oil, refined salt, milk powder, natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته ها
Small, medium, large
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
4520

مینی لینا فلفلی : برای فلفلی پسندها!

Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۳۳ ۳۸ ۵۱٫۵ ۳۰٫۵ ۱۹
۱۶ ۲۱ ۲۰
۱۳ ۱۹ ۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed on corn base snack
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, cheese powder, vegetable oil, refined salt, milk powder, natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته ها
Small, medium, large
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی (169.5 kcl)
کربوهیدرات (18.17 gr)
چربی کل (9.9 gr)
چربی اشباع (4.45 gr)
پروتئین (1.92 gr)
چربی ترانس (0.015 gr)
سدیم (180 mg)
274 (2)

کچاپ مینی لینا : مینی اسنک لذت بخش

Roll
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۳۳ ۳۸ ۵۱٫۵ ۳۰٫۵ ۱۹
۱۶ ۲۱ ۲۰
۱۳ ۱۹ ۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed on corn base snack
مواد تشکیل دهنده
Corn powder, cheese powder, vegetable oil, refined salt, milk powder, natural color extract (E160c)
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته ها
Small, medium, large
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
274 (3)
برنجک
برنجک
ٍRoll
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۲۱ ۳۲ ۴۴٫۵ ۳۰ ۱۸
۱۶ ۲۸ ۲۰ ۴۸ ۲۲ ۲۵
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۵۹%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۱۹٫۵۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۸٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۰٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۰۴%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۱۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۵۱٫۵%۲۰mg)
13