مغزها
گروه صنعتی لینا با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته دنیا در خطوط تولید اسنک ذرت مانند: نسل جدید خشک کن ها ، سیستمهای جدید جهت نگهداری و انتقال مواد اولیه از قبیل روغن و ذرت ، خودکفایی در ساخت ماشین آلات مشمول تحریم ،نرم افزارهای اختصاصی و نظارت کامل در واحد کنترل کیفیت تاکنون موفق به ارائه فرآورده های ذرت حجیم شده جدید، سالم و خوشمزه گردیده است.
بادام زمینی های روکش دار
الینا : بادام زمینی روکش دار باربکیو
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۱۹٫۵ ۳۵ ۲۳ ۲۱ ۱۹
ویژگی ها
طبقه بندی
Peanut Coated Products
مواد تشکیل دهنده
Peanut, Nacho cheese powder, wheat starch, vegetable oil, sugar, refined edible salt, wheat flour
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۸۰٫۶%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۵٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۸۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۷٫۳۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۰%۲۰gr)
Sugar (1.14 gr)
سدیم%۲۰(۱۲۰%۲۰mg)
17
الینا : بادام زمینی روکش دار فلفلی
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۱۹٫۵ ۳۵ ۲۳ ۲۱ ۱۹
ویژگی ها
طبقه بندی
Peanut Coated Products
مواد تشکیل دهنده
Peanut, Nacho cheese powder, wheat starch, vegetable oil, sugar, refined edible salt, wheat flour
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۸۰٫۶%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۵٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۸۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۷٫۳۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۰%۲۰gr)
Sugar (1.14 gr)
سدیم%۲۰(۱۲۰%۲۰mg)
19
الینا بادام زمینی روکش دار پنیر ناچو : یک منبع دلچسب پروتئین
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۱۹٫۵ ۳۵ ۲۳ ۲۱ ۱۹
ویژگی ها
طبقه بندی
Peanut Coated Products
مواد تشکیل دهنده
Peanut, Nacho cheese powder, wheat starch, vegetable oil, sugar, refined edible salt, wheat flour
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۸۰٫۶%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۵٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۸۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۷٫۳۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۰%۲۰gr)
Sugar (1.14 gr)
سدیم%۲۰(۱۲۰%۲۰mg)
18
مغز ها
مغز تخمه آفتابگردان نمکی
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۴ ۲۲ ۱۹
۲۴ ۱۸ ۵۰ ۵۱ ۲۴ ۱۵
۳۴ ۲۲ ۱۲۰ ۳۶٫۵ ۲۳ ۴۰
۷۰ ۵۷ ۳۲۰ ۴۱ ۲۴ ۲۴٫۵
۴۲ ۲۸ ۳۰۰۰
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۸۰٫۶%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۵٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۸۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۷٫۳۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۰%۲۰gr)
Sugar (1.14 gr)
سدیم%۲۰(۱۲۰%۲۰mg)
13
مغز بادام زمینی نمکی
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۴ ۲۲ ۱۹
۲۴ ۱۸ ۵۰ ۵۱ ۲۴ ۱۵
۳۴ ۲۲ ۱۲۰ ۳۶٫۵ ۲۳ ۴۰
۷۰ ۵۷ ۳۲۰ ۴۱ ۲۴ ۲۴٫۵
۴۲ ۲۸ ۳۰۰۰
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۸۰٫۶%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۵٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۸۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۷٫۳۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۰%۲۰gr)
Sugar (1.14 gr)
سدیم%۲۰(۱۲۰%۲۰mg)
12
مغز آفتابگردان
تخمه آفتابگردان
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۴ ۲۲ ۱۹
۲۴ ۱۸ ۵۰ ۵۱ ۲۴ ۱۵
۳۴ ۲۲ ۱۲۰ ۳۶٫۵ ۲۳ ۴۰
۷۰ ۵۷ ۳۲۰ ۴۱ ۲۴ ۲۴٫۵
۴۲ ۲۸ ۳۰۰۰
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۸۰٫۶%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۵٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۸۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۷٫۳۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۰%۲۰gr)
Sugar (1.14 gr)
سدیم%۲۰(۱۲۰%۲۰mg)
seeds
تخمه آفتابگردان با طعم لیمو
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۴ ۲۲ ۱۹
۲۴ ۱۸ ۵۰ ۵۱ ۲۴ ۱۵
۳۴ ۲۲ ۱۲۰ ۳۶٫۵ ۲۳ ۴۰
۷۰ ۵۷ ۳۲۰ ۴۱ ۲۴ ۲۴٫۵
۴۲ ۲۸ ۳۰۰۰
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۸۰٫۶%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲٫۱۳%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۵٫۹%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۸۵%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۷٫۳۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۰۰%۲۰gr)
Sugar (1.14 gr)
سدیم%۲۰(۱۲۰%۲۰mg)
5